Одит и консултации

ЦЕНИ

 • Одиторски проверки и заверки, свързани с дейността на клиента
 • Съдействие на клиента при управлението на риска и подобряване на финансовите резултати
 • Консултации при прилагане на счетоводните стандарти
 • Оценка на счетоводните и информационни системи с цел повишаване ефективността

Данъчно правни консултации

ЦЕНИ

 • Данъци, удържани при източника
 •  Легално оптимизиране на данъци
 • Данъчно планиране на дейността
 • ДДС
 • Мита, такси, акцизи
 • Социално и здравно осигуряване
 • Корпоративно и подоходно облагане
 • Финансов анализ и данъчно планиране
 • Регистрация на фирми в Булстат, Данъчна служба и НОИ
 • Подготовка и регистрация на клиенти по ЗДДС
 • Консултация за избягване и намаляване на данъчната тежест
 • Контакти с данъчна администрация
 • Обжалване на Данъчно- ревизионни актове
 • Изготвяне на договори за заем
 • Прехвърляне на акции и дялове
 • Ликвидация
 • Общи събрания
 • Консултиране по продажби и придобиване на предприятия
 • Изготвяне и представяне на кредитни досиета