УслугиСчетоводни услуги

 • Ежемесечно водене на счетоводни регистри съгласно НСС, МСС и ЗС
 • Ежедневни счетоводни справки
 • Изготвяне на вътрешни отчети предназначени за ползване от ръководството.
  Възможност за справки под Excel и комуникиране по електронен път
 • Наблюдение и контрол на паричните потоци
 • Ежемесечно подготвяне и подаване в Данъчна Служба на дневници за покупките,
  дневници за продажбите и Справка-декларация за ДДС, включително и по електронен път
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими дукоменти за разплащания с бюджета
 •  
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на ГФО: Баланс, Отчет за доходите,
      Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и всички приложения съгласно   НССи МСС.
 • Изготвяне и предоставяне на годишни статистически форми пред НСС
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне на търговски договори
 • Бързи и Точни справки за Активите и Пасивите на предприятието
 • Изготвяне на декларации и тримесечни справки съгласно Валутния Закон
  за предоставяне на информация пред БНБ
 • Контакти с данъчна администрация – представителство Обработка на  данните със счетоводен продукт , позволяващ потребителски справки под Exсel с възможност зо обмяна
  на информация по електронен път.

ОБРАБОТКА НА ЗАПЛАТИ

 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори
 • Изготвяне на месечна ведомост за заплати
 • Изготвяне на трудови договори
 • Изготвяне на документи за прекратяване на служители
 • Изготвяне на служебни бележки ,изчисляване на болнични и отпуски
 • Предоставяне на информация за осигурените лица в регистъра на НОИ

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Изготвяне, предоставяне защита на данъни декларации,годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите провеки с органите на данъчната администрация във връзка с проверки
 • Представяне и защита на фирмата пред данъчната служба и НОИ

РЕГИСТРАЦИЯ

 • Търговски регистър
 • НОИ
 • ДДС регистрация
 • Комисия за защита на личните данни
 • Инспекция по труда

Вариант абонаментно счетоводно обслужване

 • Първоначално изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със изискванията на НСС и МСС
 • Изготвяне на счетоводната политика на предприятието
 • Месечно осчетоводяване на документи от клиенти и доставчици
 • Осчетоводяване на платежни документи на обслужващите банки в лева и валута
 • Изготвяне на хронологични и аналитични регистри, оборотна ведомост, главна книга, отчет за приходите и разходите и баланс на предприятието
 • Обработка на склад
 • Изготвяне на дневници по ДДС и Справка-декларация по ДДС. Подаване на данни в ТДД.
 • Изготвяне и обработка на ведомости за работни заплати, печат на платежни документи, подаване на данни за персоналния регистър на осигурените лица в НОИ.
 • Печат и подаване на уведомления в НОИ по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди.
 • Изготвяне на трудови книжки и заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица.
 • Изготвяне на патентни декларации, декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО и тяхното подаване. Декларации за първична данъчна регистрация и промяна на обстоятелствата по ДПК.
 • Данъчна защита.
 • Извършване на инвентаризации на търговски обекти по желание на клиента.
 • Одиторски заверки за нашите клиенти.
 • Изготвяне на Годишните Статистически отчети и тяхното подаване.
 • По ваше желание, ние можем да издаване и вашите фактури към клиентите Ви.
 • Изготвяне на хонорар-сметки, служебни бележки и удостоверения. Вариант годишно счетоводно приключване

При този вариант вие получавате винаги актуална информация за финансовия резултат,справки за приходите и разходите по съответните пера, резултати за ДДС / внасяне или възстановяване, справки за задължения към бюджета, както и всякакъв вид справки, свързани с дейността.

Вариант годишно счетоводно приключване

За малки фирми, които се облагат с патент при представяне на документите в края на финансовата година, ОДИТИНГ ГЕОГИЕВА ЕООД предлага счетоводно приключване и подаване на годишна декларация и статистически отчети. При необходимост се обработват ведомости за работна заплата и платежни документи за цялата година.

Новини


  Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home/jkbnxnuw/public_html/admin/system/db.php:4 Stack trace: #0 /home/jkbnxnuw/public_html/news_.php(6): ret_link() #1 /home/jkbnxnuw/public_html/service.php(128): include('/home/jkbnxnuw/...') #2 {main} thrown in /home/jkbnxnuw/public_html/admin/system/db.php on line 4